Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Algemeen:

Verhuurder: JoJo tenten gevestigd Raamhof 14, 5441 BR Oeffelt.
Huurder: Iedere (potentiële) wederpartij van verhuurder.
Overeenkomst: D.m.v. schriftelijke, (email) dan wel telefonische bevestiging.

Artikel 2: Materialen:

Onder verhuurmateriaal wordt verstaan;

  • Tenten
  • Tafels / stoelen
  • Vloeren
  • Kapstokken
  • Verlichting
  • Verwarming
  • Aanhangwagen (met huif)

En alle aanverwanten materialen die evt. nodig zijn bij het opzetten / inrichten / aankleden van een tent.

Artikel 3: Toepasselijkheid:

De voorwaarden zijn van toepassing op alle door ons verhuurde materialen.
3.1
De tenten worden door verhuurder opgezet en afgebroken, eventueel met behulp van huurder, dan wel met hulp van een door verhuurder ingehuurde arbeidskracht.

Artikel 4: Aansprakelijkheid:

4.1
De huurder is voor het gehuurde materiaal aansprakelijk gedurende de huurperiode, welke is overeengekomen met verhuurder. Wat, noodzakelijk bestaat uit het strak houden van scheerlijnen, dichthouden van de zeilen, en het in tact houden van overig gehuurde materialen.

4.2
Verhuurder stelt zich onder geen enkele voorwaarden aansprakelijk voor geleden schade. Zelfs indien deze is ontstaan door vermissing, stormschade, diefstal o.i.d.

4.3
Een eventuele ontstane schade of te late oplevering kan nimmer worden verhaald op verhuurder.

4.4
Vanaf moment van ter beschikking stellen van de huurmaterialen is de huurder aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk en iedere kwaliteitsvermindering van de huurmaterialen, en is huurder verplicht alle hieruit voortvloeiende schade aan verhuurder te vergoeden. De schade wordt bij terugkomst in opslagruimte door verhuurder vastgesteld, en aan huurder meegedeeld.

Artikel 5: Huurprijzen tenten en accessoires:

5.1
Alle door verhuurder gehanteerde prijzen zijn onder voorbehoud,zijn exclusief BTW, verzekering, transportkosten en overige kosten in welke vorm dan ook.

5.2
Voor bezorgen / ophalen van huurmaterialen worden transportkosten in rekening gebracht.

5.3
De huurprijzen worden per stuk gehuurd product berekend.

Artikel 6: Verzekering:

Tenten, materialen en accessoires zijn tijdens het bezit van huurder niet verzekerd. Huurder dient hier zelf zorg voor te dragen.

Artikel 7: Overmacht:

7.1
Onder overmacht kan worden verstaan; Oproer, diefstal, beschadiging, transport problemen e.d. waardoor tenten en materialen niet in alle redelijkheid kunnen worden opgebouwd, dan wel afgebroken.

7.2
Onder overmacht kan tevens extreme weersomstandigheden worden volstaan zoals, storm (windkracht 7 of hoger), gladheid, strenge vorst e.d. waardoor de tenten niet in alle redelijkheid kunnen worden opgebouwd / afgebroken.

7.3
In geval van overmacht door het hoogste lockdown protocol tijdens de COVID-19 pandemie als aangegeven door de Rijksoverheid of het RIVM waardoor evenementen (ongeacht bezoekersaantal) in geen enkel geval door mogen gaan kan dit in overleg met huurder & verhuurder beschouwd worden als overmacht.

Artikel 8: Betaling, verzuim en annulering:

8.1
Betaling dient contant dan wel per bank te geschieden. Indien per bank wordt betaald dient deze binnen 15 dagen na factuurdatum te zijn voldaan op een op de factuur vermelde bank.

8.2
Zodra huurder in verzuim is, is deze een rente van 1,5% per maand verschuldigd.

8.3
Indien huurder 15 werkdagen of langer voor de dag van ter beschikkingstelling van de gehuurde materialen annuleert, bedragen de annuleringskosten 30% van de huurprijs welke was overeengekomen. Annuleert de huurder tussen 15 en 10 werkdagen bedragen de annuleringskosten 40%, bij 9 dagen of korter bedragen de annuleringskosten 75%. Bij annulering op de dag van ter beschikkingstelling zelf, blijft de gehele huurprijs verschuldigd.

8.4
COVID-19
Om de huurder en verhuurder zo goed mogelijk te beschermen zullen wij in geval van een annulering van 21 dagen (of langer) vóór de afgesproken opbouw datum €35 service kosten in rekening gebracht worden maar gelden in dit geval nog geen annuleringskosten. Bij annulering vanaf 14 dagen (10 werkdagen) voor de afgesproken opbouw datum zal 30% van de totaal overeengekomen huurprijs in rekening gebracht worden. In geval van annulering vanaf 7 dagen (5 werkdagen) of korter voor de afgesproken opbouw datum zal 50% van het totale huurbedrag in rekening gebracht worden.